Puoluekokous Kalajoella 10.-12.6.

7.4.2022

 Keski-Suomen Kokoomusnaisten aloite Kokoomuksen Naisten liitolle

Nykyinen hallitus laajensi oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen saakka. Lain perusteella vuoden 2005 jälkeen syntyneet siirtyvät muutoksessa uuteen järjestelmään. Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021. Laissa korostetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta (L1214/2020).

Käytännössä on erotettava toisistaan, että oppivelvollisuuden kesto on eri asia kuin se, kuinka kauan oppivelvollisuuden suorittamiseen kuluu aikaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaan esiopetuksella vuotta säädettyä aiemmin. Muilla oppilailla se alkaa perusopetuksen ensimmäisellä vuosiluokalla 7-vuotiaana (viitattu 27.3.2022; oph.fi/oppivelvollisuus.)  Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon.

Koulutus- ja sivistyspoliittiset päätökset tulevat jäämään kuntien järjestämisvastuulle. Kolmiportaisen tuen malli on merkittävät jatkumo oppijoille, joilla on jo perusopetuksessa käytetty eritasoisia tuennan muotoja opintojen tueksi. Jatkamalla tukea peruskoulun jälkeen turvataan erityisesti oppivelvollisuusikäisten oppijoiden opiskelu toisella asteella. Lisäksi kolmiportainen tuki mahdollistaa erityisen tuen oppijan kasvun ja kehityksen tukemisen toisella asteella. Tuennan laajentamisella tuetaan myös nivelvaiheen siirtoa perusopetuksesta toiselle asteella. 

Huoli siitä, että oppivelvollisuuden laajentaminen on kunnille suuri taloudellinen menoerä maksuttomuuden vuoksi ja kiristää koulutuksenjärjestäjien kenttää. Taloudellista tilannetta pohtienkin ovat oikein kohdennetut tuen muodot ensiarvoisen tärkeitä ja mahdollisesti säästävät muita lisäkustannuksia Muutokset vaikuttavat oppijoihin, jotka erityisesti tarvitsevat tukea opintoihinsa, ohjausta elämäänsä ja oppilasterveydenhuollollisia palveluita.

Edellä todetun perusteella Kokoomuksen Naisten liitto esittää, että hyväksyessään aloitteen

puoluekokous velvoittaa Kansallista Kokoomusta nostamaan keskusteluun kolmiportaisen tuen mallia opiskelijoiden tukemiseksi toisella asteella.